Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 10/5 đến ngày 16/5/2021)

Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Thành lập 03 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thành lập các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh, năm 2021; Kế hoạch vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng năm 2021; Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Tăng cường công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.