Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND, ngày 13/5/2021 thành lập các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, thành lập 2 Hội đồng gồm: Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Nghiên cứu quy trình công nghệ bảo quản, đóng gói sản phẩm vịt quay Lạng Sơn" và Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng quy trình và mô hình chế biến dầu Sở tại Lạng Sơn".

 

Mỗi Hội đồng gồm 7 thành viên và đều do đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Các Hội đồng có trách nhiệm phân tích đánh giá và kiến nghị về giá trị thực tiễn, giá trị khoa học và công nghệ; tính khả thi; tên đề tài/dự án; định hướng mục tiêu; yêu cầu đối với sản phẩm; tính hợp lý về kinh phí và phương thức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 

Các Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đỗ Hoạt