Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Rà soát, cập nhật thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và điều chỉnh trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản về việc rà soát, cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia và điều chỉnh trên Cổng DVC và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh, (Công văn số 1778/VP-TTPVHCC, ngày 12/5/2021).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, đề nghị các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, tiếp tục rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được cập nhật trên Cổng DVC quốc gia để chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ, chính xác các nội dung chi tiết của TTHC. Kiểm tra, rà soát, xác định nguyên nhân các trường hợp TTHC cập nhật chưa đúng, chưa đủ, trường hợp nguyên nhân do công bố danh mục TTHC chưa kịp thời, đầy đủ: Các sở, ban, ngành khẩn trương xây dựng dự thảo quyết định, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

 

Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, cập nhật các TTHC trên Cổng DVC trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh theo đúng các Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh theo quy định./.

 

Khánh Ly