Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

 

E:\Desktop\tải xuống (1).jpg

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh PCTN, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, lãng phí; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác PCTN, lãng phí; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, lãng phí.

 

Thùy Linh