Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh phê duyệt phương án quản lý bền vững Rừng đặc dụng Mẫu Sơn, giai đoạn 2021-2030

UBND tỉnh phê duyệt phương án quản lý bền vững Rừng đặc dụng Mẫu Sơn, giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 8/5/2021).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, về mục tiêu kinh tế: Quản lý bảo vệ hiệu quả diện tích rừng hiện có là 2.852 ha, trồng mới làm giàu rừng 200 ha, khoanh nuôi tái sinh 30 ha/năm. Xác định nguồn tài chính bền vững từ các hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, thuê môi trường rừng, phí, lệ phí; sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, lâm sản ngoài gỗ.Về mục tiêu môi trường: Đảm bảo tính thống nhất, khoa học trong mọi hoạt động của Rừng đặc dụng, không gây những tác động tiêu cực đối với tài nguyên thiên nhiên và tính đa dạng sinh học của các hệ sinh thái tự nhiên. Bảo vệ và gìn giữ môi trường thông qua hoạt động bảo vệ, khoanh nuôi tự nhiên rừng, làm giàu rừng nghèo và nghèo kiệt trong diện tích rừng do Ban quản lý. Đối với mục tiêu xã hội: Sử dụng bền vững tài nguyên rừng thông qua dịch vụ môi trường rừng từ cho thuê môi trường rừng và cung cấp cây giống, cây trồng lâm nghiệp cho người dân địa phương để phát triển rừng trồng, nâng cao đời sống và tăng thu nhập; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, ổn định sinh kế người dân sống trong vùng đệm, nâng cao nhận thức về quản lý rừng bền vững, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng./.

 

Bích Diệp