Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

D:\Desktop\03_23_Điểm báo_2.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1820/VP-KGVX, ngày 14/5/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ TT&TT tại Công văn số 1486/BTTTT-THH ngày 12/5/2021 về việc đẩy mạnh triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm đúng thời hạn quy định. Báo cáo Bộ TT&TT, UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện sau khi hoàn thành.

 

Theo Công văn số 1486/BTTTT-THH ngày 12/5/2021 của Bộ TT&TT: Bộ TT&TT trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai: Rà soát kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) với các ứng dụng trong nội bộ thông qua mạng WAN hoặc Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh và với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia thông qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Rà soát, triển khai hoạt động giám sát, điều hành, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin của tỉnh phục vụ kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực, hoàn thiện phần mềm Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, thử nghiệm kết nối với LGSP của tỉnh để khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đỗ Hoạt