Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1822/VP-THNC, ngày 14/5/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 (Đề án).

 

Chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án năm 2021 và các hoạt động  trọng tâm triển khai thực hiện Đề án trong năm 2021 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

 

Đồng thời, căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh tổng kết thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 22/11/2021.

 

Theo Công văn số 740/TTCP-PC ngày 12/5/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”: Trong năm 2021, căn cứ vào tình hình thực tế, các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Đề án tập trung vào các hoạt động gồm: bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Đề án; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

 

Các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổng kết việc thực hiện Đề án và tiến hành tổng kết trong quý IV năm 2021.

Đỗ Hoạt