Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 03/5 đến ngày 09/5/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Bộ đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh; Phương án quản lý bền vững Rừng đặc dụng Mẫu Sơn, giai đoạn 2021-2030; Phương án quản lý bền vững Rừng đặc dụng Mẫu Sơn, giai đoạn 2021-2030; Giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn; Cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức; Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.