Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp giải trình tháng 4 năm 2021 về thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 (Công văn 569/UBND-KT, ngày 5/5/2021).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp để khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019. Đồng thời, tăng cường, đẩy mạnh, đổi mới phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện các chính sách đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, nhóm hộ sản xuất, việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện chính sách của Nghị quyết; rà soát các nội dung, cơ chế, chính sách còn vướng mắc, bất cập, khẩn trương tham mưu, xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền, đôn đốc, rà soát đẩy nhanh tiến độ thẩm định các hồ sơ, dự án đã đăng ký, đề xuất; trong tháng 5/2021 chủ động sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, thực hiện công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện Nghị quyết để tuyên truyền nhân rộng./.

 

Bích Diệp