Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021"

Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án (Kế hoạch số 69/KH-BCĐ, ngày 06/5/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Nội dung tổng kết: Đánh giá kết quả quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Đề án, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở khu vực biên giới trong thời gian tiếp theo; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án giai đoạn 2017 - 2021.

 

UBND các huyện biên giới,  các cơ quan, đơn vị tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án bằng văn bản (không tổ chức Hội nghị), gửi Báo cáo tổng kết về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trước ngày 10/6/2021. Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, dự kiến trong tháng 9/2021./.

 

Bích Diệp