Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Nhân viên Công ty Điện lực Lạng Sơn hướng dẫn người dân các thủ tục về dịch vụ điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 6/5/2021 về triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 

Mục đích nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

 

Nội dung thực hiện gồm 7 vấn đề. Trong đó, thực hiện rà soát, tổng hợp số lượng thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết đang triển khai DVCTT mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Rà soát và báo cáo chi tiết tên TTHC đang triển khai DVCTT mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 theo từng lĩnh vực trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Cung cấp danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 để triển khai cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thiết lập kho dữ liệu lưu trữ hồ sơ điện tử tập trung, …

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai cung cấp DVCTT mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

 

Đỗ Hoạt