Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Thành viên HTX cá lồng Tân Minh (Văn Quan) kiểm tra lồng nuôi cá

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND, ngày 6/5/2021 về thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, lựa chọn tối đa 5 HTX đáp ứng các điều kiện tham gia Đề án; 100% HTX tham gia thí điểm sau khi kết thúc Đề án phải được đánh giá xếp loại tốt, đạt từ 80 điểm trở lên theo quy định.

 

Đối tượng tham gia, là các HTX, Liên hiệp HTX (gọi chung là HTX) đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh, có nhu cầu tham gia, được lựa chọn đáp ứng các điều kiện tham gia Đề án. Số lượng tham gia tối đa 5 HTX, trong đó ưu tiên mô hình HTX hoạt động thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

 

Thời gian thực hiện, chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1, lựa chọn mô hình HTX thí điểm (trong năm 2021). Giai đoạn 2, hoàn thiện mô hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình HTX kiểu mới đã hoàn thiện (tháng 6/2025). Giai đoạn 3, tổng kết đề xuất phương án nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả (6 tháng cuối năm 2025).

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án.

 

Đỗ Hoạt