Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Tràng Định

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

UBND tỉnh vừa Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, (Quyết định số 896/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021).

 

Phấn đấu đến năm 2025 huyện Tràng Định đạt được các chỉ tiêu chủ yếu: Lượng khách du lịch đến năm 2025 ước đạt 200 nghìn người, doanh thu du lịch đến năm 2025 đạt 112,5 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 11,8%/năm. Thu nội địa tăng bình quân 8%/năm. Đến năm 2025 số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 12 xã, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 5 xã, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của cả giai đoạn đạt 14 - 16 tiêu chí. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm là 3%. Giảm tai nạn giao thông hằng năm cả 3 tiêu chí đạt 5% trở lên. Giảm phạm pháp hình sự hằng năm từ 5% trở lên. Trồng rừng mới hằng năm đạt 1.200 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 66,1%. Trồng cây ăn quả hằng năm 100 ha, trồng cây dưới tán rừng hằng năm 150 ha.../.

 

Khánh Ly