Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kiện toàn Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại huyệnVăn Lãng, tháng 8/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa Quyết định kiện toàn Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, (Quyết định số 897/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021).

 

Theo đó, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ phó. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thanh tra, Nội vụ, Tư pháp, lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổng hợp - Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Khánh Ly