Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 08 /2021/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại đơn vị mình. Trường hợp phát sinh nhu cầu trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng ngoài danh mục hoặc định mức quy định tại Quyết định này, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2021.

 

Chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập xem tại đây./.

 

Bích Diệp