Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Cần chủ động, vì lợi ích  chung | Báo Lạng Sơn
Ảnh minh họa (baolangson.vn)

UBND tỉnh có Quyết định số 903/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021 về việc phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

 

Theo đó, 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết gồm: Công bố đưa bến xe khách vào khai thác, công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác. Tổng thời gian cắt giảm 12/30 ngày, tỷ lệ cắt giảm 40%.

 

Quy định về thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với các thủ tục hành chính có số thứ tự 5, 6 Mục II Phần A tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Thùy Linh