Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 26/4 đến ngày 02/5/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Tràng Định; Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phương án quản lý bền vững Rừng đặc dụng Hữu Liên, giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Chi Lăng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Cao Lộc; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.