Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 28/4/2021).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Một số nội dung triển khai: Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức Hội nghị để triển khai thi hành Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cư trú; triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành để ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính và công tác chuyên môn; khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác quản lý nhà nước; tổ chức kiểm tra thi hành Luật Cư trú và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật./.

 

Bích Diệp