Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 28/4/2021 về triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”.

 

E:\Desktop\IMG_5285.JPG

Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng được 25 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, 4 chỉ dẫn địa lý, 20 nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm của tỉnh; giai đoạn 2021 - 2025 thu hút đầu tư xây mới, cải tạo trên 20 chợ, 03 trung tâm thương mại, 05 siêu thị, 01 trung tâm hội chợ triển lãm thương mại tại thành phố Lạng Sơn, 01 trung tâm dịch vụ logistics vệ tinh cấp tỉnh. Đến năm 2030, tiếp tục thu hút đầu tư, cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống hạ tầng thương mại gắn với phát triển kinh tế ban đêm, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản vùng miền, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của tỉnh.

 

Tập trung thực hiện các giải pháp như: quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án; tổ chức thực hiện và rà soát, hoàn thiện chính sách về phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại; nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, xây dựng kênh tiêu thụ nông sản theo chuỗi liên kết bền vững, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và áp dụng truy xuất nguồn gốc trong kinh doanh tiêu thụ nông sản; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm nông sản…

 

Thùy Linh