Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND, ngày 17/4/2021 về thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

Nội dung thực hiện: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng và cơ quan, công sở.

 

Các sở, ngành liên quan chủ trì phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch; giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động và quảng bá các sản phẩm, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;…

 

UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu trên địa bàn.

 

Đỗ Hoạt