Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Lạng Sơn

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1453/VP-KT, ngày 18/4/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tại tỉnh Lạng Sơn.

 

Giao Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp với Sở TN&MT, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND các huyện: Hữu Lũng, Bình Gia, Bắc Sơn, Tràng Định, Đình Lập, Lộc Bình và cơ quan liên quan cử đại diện tham gia Tổ công tác thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Bộ TN&MT tại tỉnh Lạng Sơn; chủ động phối hợp thực hiện các nội dung liên quan.

 

Theo Công văn số 1738/BTNMT-KHTC ngày 15/4/2021 của Bộ TN&MT về việc phối hợp kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất phục vụ lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định quy định viếc sắp xếp lại, xử lý tài sản công): Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn cử cán bộ phối hợp kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất thuộc Bộ TN&MT trên địa bàn của Tỉnh và cùng xác nhận vào Biên bản kiểm tra hiện trạng theo Mẫu số 02 kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; làm căn cứ để Bộ TN&MT đề xuất các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

 

Đỗ Hoạt