Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 05/4 đến ngày 11/4/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Đình Lập; Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Giao biên chế các tổ chức Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Thành lập Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đi thăm huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2021; Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021 – 2022; Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.