Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ảnh minh họa

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2030 (Công văn số 1222/VP-KT, ngày 5/4/2021).

 

Theo đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND các huyện biên giới và cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1615/BCT-TTTN ngày 24/3/2021 của Bộ Công Thương đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn nhu cầu đầu tư, cũng như định hướng, chỉ đạo của tỉnh liên quan đến phát triển thương mại biên giới, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cụ thể đến 2025, tầm nhìn đến 2030 của Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam: Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phát triển và quản lý hạ tầng thương mại biên giới; xây mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng thương mại biên giới; ưu tiên đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ biên giới; phát triển hệ thống kho hàng hóa; phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại; phát triển các trung tâm logistics phục vụ xuất khẩu hàng hóa; đào tạo nguồn nhân lực, thương nhân phát triển và quản lý hạ tầng thương mại biên giới.

Bích Diệp