Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và hè phố đối với người khuyết tật

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và hè phố đối với người khuyết tật (Công văn số 423/UBND-KT, ngày 6/4/2021).

 

Tăng cường thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và hè phố đối  với người khuyết tật - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát lại các công trình xây dựng, đường và hè phố thuộc lĩnh vực quản lý, trên cơ sở đó các đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện đảm bảo tiếp cận các công trình đối với người khuyết tật, theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành; tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát chặt việc thiết kế, thẩm định, cấp phép, nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình xây dựng phải đảm bảo yêu cầu tiếp cận đối với người khuyết tật theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Các chủ đầu tư xây dựng, đơn vị quản lý sử dụng công trình thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế, tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ Quy chuẩn QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

 

Thùy Linh