Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 15/3 đến ngày 21/3/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025 huyện Văn Quan; Công nhận xã Hải Yến, huyện Cao Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025; Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh; Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.