Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiếp tục Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 765/VP-KT, ngày 5/3/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về tiếp tục Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021.

 

Giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện các nội dung Bộ NN&PTNT yêu cầu tại mục 1 Công văn số 1100/BNN-VPĐP ngày 24/02/2021 của Bộ NN&PTNT về việc tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

 

Công văn số 1100/BNN-VPĐP ngày 24/02/2021 của Bộ NN&PTNT đề nghị: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tiếp tục chủ động cân đối để bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực huy động hợp pháp khác ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình OCOP trong năm 2021 theo các cơ chế, chính sách và quy định hiện hành cho đến khi Đề án Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung các giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt là về nguồn nguyên liệu, lao động, ngành nghề và du lịch nông thôn nâng để cao chất lượng sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Đồng thời, tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 theo các quy định đã được ban hành.

 

Đỗ Hoạt