Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2021

Ban Chỉ đạo 81 tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-BCĐ, ngày 02/3/2021 về thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2021.

 

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Nghiêm túc, hiệu quả | Báo  Lạng Sơn

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Mục đích nhằm tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, trọng tâm là tạo sự đồng thuận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Các nội dung thực hiện: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng mô hình điểm "Hội Nông dân cơ sở tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội"; công tác kiểm tra, giám sát.

 

Thùy Linh