Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 566/QĐ-UBND, ngày 03/3/2021 về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Người có uy tín tuyên truyền pháp luật cho người dân (Nguồn baolangson.vn)

Theo đó, năm 2021 trên địa bàn tỉnh có 1.574 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể: thành phố Lạng Sơn có 115 người, huyện Tràng Định có 176 người, huyện Văn Lãng có 168 người, huyện Cao Lộc có 156 người, huyện Bình Gia có 142 người, huyện Bắc Sơn có 153 người, huyện Chi Lăng có 163 người, huyện Hữu Lũng có 172 người, huyện Đình Lập có 109 người, huyện Văn Quan có 122 người và huyện Lộc Bình có 220 người.

Chi tiết xem tại đây.

Thùy Linh