Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 233/UBND-THNC, ngày 2/3/2021).

 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp với Cục Thống kê để cung cấp thông tin các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cơ sở trực thuộc; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc kê khai, thống kê tình hình hoạt động riêng của đơn vị mình và các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc theo yêu cầu nội dung để phục vụ công tác Tổng điều tra các khối hành chính, sự nghiệp, cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn bảo đảm tiến độ đề ra, không bỏ sót đối tượng điều tra, bảo đảm hậu cần, an ninh, trật tự  không để xảy ra sự cố cản trở công tác Tổng điều tra ở địa phương.

 

Cục Thống kê xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; tuyển chọn, tổ chức tập huấn cho đội ngũ điều tra viên, giám sát viên bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu của cuộc Tổng điều tra.

 

Các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, các doanh nghiệp, chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng trong cuộc Tổng điều tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung và các thông tin theo yêu cầu của cuộc Tổng điều tra. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về công tác Tổng điều tra để Nhân dân, các đối tượng và đơn vị điều tra biết, hiểu về Tổng điều tra.

 

Thùy Linh