Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số: 47/KH-UBND ngày 26/02/2021).

 

Cán bộ Trại tạm giam hướng dẫn dạy nghề làm chiếu trúc cho phạm nhân nữ (nguồn:Conganlangson.gov.vn)

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào một số nội dung cụ thể: Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 133/2020/NĐ-CP gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân; xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử đối với phạm nhân. Góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện của các cấp, các ngành; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù; hỗ trợ, tạo điều kiện cho phạm nhân chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất kinh doanh,…tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức tốt các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và hoạt động thư viện cho phạm nhân trong trại tạm giam, nhà tạm giữ theo quy định; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phạm nhân khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý theo quy định; tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc y tế, điều trị bệnh cho phạm nhân và đảm bảo an toàn trong quá trình khám, điều trị bệnh.

 

UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai tốt công tác tuyên truyền nội dung Nghị định số 133/2020/NĐ-CP; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã, các cơ quan, tổ chức phối hợp với cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo, động viên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giúp đỡ phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng./.

 

Hằng Chi