Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án VILG tỉnh Lạng Sơn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

UBND tỉnh Quyết định thành lập Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án VILG tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 22/2/2021).

 

Thành lập Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (dự án VILG tỉnh Lạng Sơn) gồm 7 thành viên, ông Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án VILG tỉnh làm Trưởng nhóm.

 

Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh có nhiệm vụ tổ chức đào tạo, tập huấn, tham vấn cộng đồng; hướng dẫn nhóm tư vấn cộng đồng cấp huyện triển khai kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số dự án VILG tỉnh Lạng Sơn. Triển khai các nội dung của dự án VILG tỉnh Lạng Sơn phù hợp với từng dân tộc thiểu số và địa bàn sinh sống của người dân.

 

Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được huy động cán bộ, người có uy tín, am hiểu tình hình địa phương trong quá trình tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức đối với dự án VILG tỉnh Lạng Sơn; được hưởng chế độ theo quy định hiện hành (nếu có) và tự giải thể sau khi kết thúc dự án.

 

Đỗ Hoạt