Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

ảnh minh họa (nguồn: Baolangson.vn)

UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (Quyết định số: 518/QĐ-UBND ngày 22/02/2021).

 

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn; 03 Phó Trưởng đoàn là lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn Phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh. Các thành viên Đoàn kiểm tra là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc các sở, ngành liên quan.

 

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021./.

 

Hằng Chi