Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

UBND tỉnh có Quyết định số 166/QĐ-UBND, ngày 15/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh xác định phương châm hành động của năm 2021 là “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Mục tiêu tổng quát: Tập trung chỉ đạo, điều hành, phấn đấu năm 2021 đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 7 - 7,5%, tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi KT-XH do ảnh hưởng của dịch Covid-19; triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, du lịch, thể dục thể thao, thông tin, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

 

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 để đạt được “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới; tập trung thực hiện mục tiêu phát triển KT; về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường thông tin, truyền thông, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường phối hợp công tác với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Thùy Linh