Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức phổ biến các nội dung Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020  của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức phổ biến các nội dung Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Công văn số 164/VP-KT, ngày 14/1/2021).

 

 

Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phổ biến nội dung của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 đến các đối tượng có liên quan, đặc biệt là cán bộ làm công tác quản lý đất đai tại địa phương để nắm, hiểu rõ và áp dụng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết các nội dung được Chính phủ giao trong Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 theo thẩm quyền để bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong tháng 4/2021./.

 

Bích Diệp