Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2021 -2025 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 -2025 (Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 14/01/2021).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Mục tiêu cụ thể: Số lượng ổ dịch LMLM và gia súc mắc bệnh giảm từ 10 - 15% so với trung bình của cả giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng thành công và duy trì ít nhất 50 cơ sở an toàn dịch bệnh (ATDB) LMLM, tiến tới xây dựng vùng ATDB cấp huyện hoặc vùng liên huyện.

 

Một số nội dung triển khai: Ngăn chặn sự xâm nhiễm vi rút LMLM từ bên ngoài vào Việt Nam; hằng năm xây dựng kế hoạch chi tiết để tiêm phòng tại 200/200 xã, phường, thị trấn thuộc 11/11 huyện, thành phố; tổ chức giám sát bệnh LMLM; xây dựng vùng, cơ sở ATDB theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và khuyến cáo của tổ chức Thú y thế giới (OIE); kiểm soát vận chuyển, giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; tổ chức các biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch./.

 

Bích Diệp