Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh , giai đoạn 2021 - 2025

Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh , giai đoạn 2021 - 2025 (Kế hoạch số 08-KH/TU, ngày 13/01/2021).

 

Ảnh minh họa

Mục tiêu chung: Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm thực tiễn, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng công vụ chuyên nghiệp, tinh giản về số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục và vững chắc giữa các thế hệ cán bộ nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

 

 

Tổng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021 - 2025 là 265.470 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo 8.710 chỉ tiêu, bồi dưỡng 256.760 chỉ tiêu, được tổ chức thực hiện theo kế hoạch cụ thể hằng năm. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm: Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài./.

 

Bích Diệp