Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 11/01 đến ngày 17/01/2021)

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2026; Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất - năm 2021; Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 13/01/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: rà soát các dự án chưa có chủ trương đầu tư, chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định nhưng đã triển khai đầu tư xây dựng tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; xem xét nội dung đề nghị của Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn; lựa chọn mẫu nhãn hiệu tập thể Hoa đào Xứ Lạng; phương án bố trí công trình kiến trúc, nghệ thuật khu vực trung tâm Vườn hoa 17/10.

 

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh vừa Quy định (số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021) hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng đối với Thành phố Lạng Sơn Đường loại I:  K = 1,7; Đường loại II: K = 1,5; Đường loại III, loại IV và các đường còn lại tại đô thị: K = 1,3; Đất ở tại nông thôn: K = 1,3. Đối với Các huyện: Lộc Bình, Hữu Lũng, Văn Lãng, Đình Lập: K = 1,3; Các huyện: Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia: K = 1,2; Các huyện: Chi Lăng, Bắc Sơn, Văn Quan: K = 1,1. Đất ở tại nông thôn, các huyện Bắc Sơn, Đình Lập: K = 1,1; Các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Quan, Bình Gia, Văn Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, Hữu Lũng: K = 1,0.

 

Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền thuê đất, đối với huyện Đình Lập: K = 1,1; Các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, thành phố Lạng Sơn: K = 1,0.

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

 

 

UBND tỉnh vừa công nhận (số 179/QĐ-UBND ngày 15/01/2021) Trường Tiểu học xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng; Trường Trung học cơ sở Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Trường Trung học cơ sở Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm.

 

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

 

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 166/QĐ-UBND ngày 15/01/2021) nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

 

UBND tỉnh xác định phương châm hành động của năm 2021 là: siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá. Tập trung chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu năm 2021 đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 7 - 7,5%. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế - xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt  kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

 

Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2026

 

 

Nhằm tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, kết hợp xây dựng mới đồng bộ mạng lưới GTNT của tỉnh đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển; UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 16/QĐ-UBND ngày 08/01/2021) Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2026.

 

Theo đó, phấn đấu đến hết năm 2025 đạt 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông, 80% số thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa; nâng tỷ lệ cứng hóa 04 loại đường GTNT đạt tối thiểu 60%. Trong đó ưu tiên hoàn thành tiêu chí số 02 về giao thông của 115 xã trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Trong giai đoạn 2021-2025 cứng hóa thêm được 1.750km mặt đường GTNT các loại (tương ứng mỗi năm cứng hóa được 350km), nâng tổng số mặt đường GTNT được cứng hóa đến hết năm 2025 đạt 6.705km/11.011km (đạt tỷ lệ 60,89%). Đến năm 2025, tổng số thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 1.480 thôn /1.850 thôn (đạt tỷ lệ 80%).

 

Tổng Nhu cầu vốn đầu tư cho cả giai đoạn là 925,37 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh bố trí trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025; Ngân sách huyện bố trí từ nguồn cân đối ngân sách huyện hỗ trợ xi măng và Chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh vừa ban hành (số 01/2021/QĐ-UBND ngày 12/01/2021) bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh.

 

Bao gồm các Bảng giá sau: Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại; Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại; Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên; Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên.

 

Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì giá tính thuế tài nguyên theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên ghi trên hóa đơn (hoặc chứng từ) bán hàng cao hơn giá tính thuế do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì giá tính thuế tài nguyên theo giá ghi trên hóa đơn (hoặc chứng từ) bán hàng.

 

Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất - năm 2021

 

Nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích của các cá nhân ưu tú, có nhiều cống hiến, đóng góp trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, chiến đấu; UBND tỉnh vừa ban hành (số 07/UBND-KT ngày 05/01/2021) Kế hoạch Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất - năm 2021.

 

Theo đó, sẽ tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất - năm 2021 vào tuần đầu tiên của tháng 11/2021.

 

Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” theo Hướng dẫn số 33/HD-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về quy trình, thủ tục xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”.

 

Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021

 

Nhằm xác định các cơ sở giáo dục đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; UBND tỉnh vừa ban hành (số 10/KH-UBND ngày 10/01/2021) Kế hoạch Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021.

 

Theo đó, 100% các cơ sở giáo dục thực hiện công tác KĐCLGD và làm cơ sở cho việc công nhận mới 21 trường học đạt chuẩn quốc gia và công nhận kết quả duy trì 34 trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2021.Kế hoạch tập trung vào các nội dung như: Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức; Công tác chỉ đạo, quản lý và giám sát việc thực hiện; Công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục; Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục; Công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; Công tác phối hợp các lực lượng; Công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết.

 

Hoàng Tùng