Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Năm 2020, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai và được thực hiện sâu, rộng trên toàn tỉnh, từ đó góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định chính trị, cải thiện môi trường sinh thái, phát huy kỷ cương dân chủ ở nông thôn. Công tác tuyên truyền về Phong trào được tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng và được các cấp, các ngành lồng ghép tuyên truyền trong các nhiệm vụ chính trị của ngành; đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã gắn việc thực hiện Phong trào với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và các phong trào khác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của phong trào. Kết quả, năm 2020, tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa: 158.249/195.833, đạt tỷ lệ 80,8% (tăng 2,4% so với năm 2019); đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa có 1.447/1.850, đạt tỷ lệ 78,2% (tăng 8% so với năm 2019); bên cạnh đó, năm 2020, có 1.495/1.551 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đạt tỷ lệ: 96,4% (tăng 2% so với năm 2019)./.

 

Bích Diệp

Nguồn: Báo cáo số 03/BC-BCĐ, ngày 08/01/2021 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh