Nhảy đến nội dung
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện tử năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Năm 2020, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt một số thành công bước đầu. Trong đó, tỉnh đã hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP). Hoàn thành triển khai trên 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 (đạt 37,8%). Hoàn thành Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh tập trung thống nhất từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức dùng chung trong toàn tỉnh. Hoàn thành xây dựng hệ thống giám sát thông tin tập trung đảm bảo an toàn, an ninh thông tin (SOC). Duy trì, cập nhật khung CQĐT tỉnh Lạng Sơn phiên bản 2.0. Hoàn thành nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (Data center) năm 2020 đảm bảo cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh duy trì, hoạt động hiệu quả, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice) triển khai tới 100% cơ quan hành chính Nhà nước ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hiện có 213 điểm cầu, đã cấp 1.738 chữ ký số cho tổ chức và cá nhân sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn toàn tỉnh. Số tài khoản thư điện tử đã cấp là 15.762 tài khoản. 100% xã có mạng internet băng rộng cáp quang triển khai. Kết quả xếp hạng xây dựng CQĐT của tỉnh Lạng Sơn theo công bố của Bộ TT&TT năm 2020 xếp 26/63 tỉnh, thành phố (tăng 24 bậc so với năm 2019).

 

(Theo báo cáo số 12/BC-BCĐ, ngày 11/1/2021 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh)

 

Đỗ Hoạt