Nhảy đến nội dung
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện UBND tỉnh có văn bản yêu cầu triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 31/8/2016 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, (Công văn số 26/UBND-KGVX, ngày 11/01/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 28-KL/TU đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá nội dung Kết luận số 28-KL/TU để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa để tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU và Nghị quyết số 25-NQ/TU, chủ động nghiên cứu, cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 28-KL/TU vào dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030./.

 

Khánh Ly