Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 21/12 đến ngày 27/12/2020)

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn vốn ODA); Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2020; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Phê duyệt kết quả các xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2020; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035; Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021; Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn vốn ODA)   

       

Để đảm bảo tỷ lệ và cơ cấu nguồn vốn, UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 2676/QĐ-UBND ngày 235/12/2020) điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn vốn ODA).

 

Theo đó, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA (vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân sách trung ương) của dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn): 9.032 triệu đồng. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn ODA (vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân sách Trung ương) của dự án Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Bình Gia: 9.032 triệu đồng. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn vay lại dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn: 2.002 triệu đồng.

 

Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2020

 

 

UBND tỉnh vừa Công nhận (số 2695/QĐ-UBND ngày 24/12/2020) kết quả xét thăng hạng đối với 280 viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2020, trong đó có 269 viên chức trúng tuyển và 11 viên chức không trúng tuyển.

 

Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II được bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp mới kể từ ngày 01/01/2021.

 

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

 

 

UBND tỉnh vừa công nhận (số 2670/QĐ-UBND ngày 22/12/2020) Trường Mầm non Liên Hội, huyện Văn Quan; Trường Mầm non Yên Khoái, huyện Lộc Bình; Trường Trung học cơ sở Yên Khoái, huyện Lộc Bình; Trường Trung học cơ sở xã Tân Văn, huyện Bình Gia đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm.

 

Phê duyệt kết quả các xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2020

 

UBND tỉnh vừa Công nhận (số 146/QĐ-BCĐ ngày 22/12/2020) Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; Thị trấn Đồng Đăng, Xã Hợp Thành, Xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc; Xã Bắc Việt, Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; Xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định; Xã Nhất Tiến, Xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn; Xã Hoa Thám, huyện Bình Gia; Xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng; Xã Lâm Ca, huyện Đình Lập chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2020.

 

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035

 

Cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống đô thị theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và các quy hoạch ngành đã được phê duyệt, phù hợp với Chương trình phát triển đô thị quốc gia, từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 127/KH-UBND về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2706/QĐ-UBND ngày 25/12/2020) Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035.

 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 23 - 25%; Đến năm 2030 đạt khoảng 25 - 30%; Đến năm 2035 đạt khoảng 30 - 35%. Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 75%; đô thị loại III đạt từ 10 - 15%; đô thị loại IV và loại V đạt từ 2 - 5%. Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch và tiêu chuẩn cấp nước tại các đô thị từ loại I đến loại IV đạt trên 90%, đạt 120 lít/người/ngày đêm; đô thị loại V đạt trên 70%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 90 lít/người/ngày đêm. 60% lượng nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch dưới 18% đối với các đô thị từ loại I đến loại IV; dưới 25% đối với các đô thị loại V. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt trên 90%; 100% chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

 

Tổng nhu cầu vốn đầu tư tổng thể cả chương trình khoảng 181.497 tỷ đồng, trong đó: Giai đoạn 2020 – 2025 khoảng 37.812 tỷ đồng; Giai đoạn 2026 – 2030: khoảng 73.407 tỷ đồng; Giai đoạn 2031 – 2035: khoảng 70.278 tỷ đồng.

 

Các giải pháp triển khai thực hiện Chương trình gồm: Giải pháp về nguồn vốn; Giải pháp về thu hút đầu tư; Giải pháp về chính sách; Giải pháp về phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai;) Giải pháp về xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch; Giải pháp về nguồn nhân lực.

 

Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

 

 

UBND tỉnh vừa ban hành (số 43/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020) Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, nội dung phối hợp tập trung vào: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính; Thực hiện giải quyết, xử lý đối với hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc trường hợp giải trình, có nhiều tình tiết phức tạp, phạm vi rộng, liên quan và ảnh hưởng đến nhiều đối tượng; Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính; Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

Hình thức phối hợp, gồm: Báo cáo, trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; Tổ chức tham gia họp liên ngành; hội nghị sơ kết, tổng kết; Thành lập, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Các hình thức phối hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

Kế hoạch Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2021

 

Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch Lạng Sơn, khai thác có hiệu quả lợi thế, tiềm năng du lịch của tỉnh, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; UBND tỉnh vừa ban hành (số 202/KH-UBND ngày 24/12/2020) Kế hoạch Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nội dung Công tác nghiên cứu, phát triển thị trường; Sản xuất, tái bản các ấn phẩm, sản phẩm du lịch; Đa dạng hóa hình thức xúc tiến quảng bá trên các phương tiện truyền thông; Tổ chức các hoạt động, sự kiện xúc tiến du lịch trong tỉnh; Hoạt động xúc tiến du lịch ngoài tỉnh; Hỗ trợ phát triển du lịch tại các huyện, thành phố; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; tư vấn hỗ trợ khách du lịch. Ngoài ra Kế hoạch cũng phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị.

 

Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021

 

Để triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định; UBND tỉnh vừa xây dựng (số 205/KH-UBND ngày 26/12/2020) Kế hoạch Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021.

 

 

Năm 2021, cử  571 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đào tạo nâng chuẩn (chiếm 26,8% tổng số cán bộ quản lý, giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn), trong đó: Cấp mầm non liên thông trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng cho 86 người; Cấp tiểu học đào tạo trình độ đại học 253 người; Cấp trung học cơ sở đào tạo trình độ đại học 232 người.

 

 

Theo đó tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn hoặc đang tham gia đào tạo để đạt chuẩn tính đến hết năm 2021 sẽ là: 95,3% số cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên. 78,94% số cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ đại học. 85,14% số cán bộ quản lý, giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ đại học.

 

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025

 

Để triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh; UBND tỉnh vừa xây dựng (số 201/KH-UBND ngày 23/12/2020) Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025.

 

Theo đó, Phấn đấu đến năm 2025: Hỗ trợ phát triển từ 03 - 05 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phấn đấu hỗ trợ ít nhất 01 tổ chức, cá nhân gọi được vốn từ các nhà đầu tư. Tổ chức tập huấn cho 10.000 lượt người. Kế hoạch tập trung vào các nội dung Duy trì, nâng cấp và vận hành Trang thông tin điện tử KNĐMST của tỉnh; Phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổ chức và tham gia các sự kiện KNĐMST; Phát triển các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho hệ sinh thái KNĐMST; Truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ KNĐMST; Kết nối mạng lưới khởi nghiệp. Ngoài ra Kế hoạch cũng phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị.

 

Hoàng Tùng