Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bộ máy tổ chức

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 10 January 2018

> Các đồng chí lãnh đạo:

 

1. Chánh Văn phòng: Phạm Hùng Trường

 • Điện thoại CQ: 02053  818969
 • Điện thoại DĐ: 0912205336
 • Điện thoại NR:  
 • Email: phtruong@langson.gov.vn

 

2. Phó Chánh Văn phòng: Dương Công Hiệp

 • Điện thoại CQ: 02053 812 208       
 • Điện thoại DĐ: 0903.269.577
 • Điện thoại NR:
 • Email: dchiep@langson.gov.vn

 

3. Phó Chánh Văn phòng : Dương Văn Chiều     

 • Điện thoại CQ: 02053  815 068
 • Điện thoại DĐ: 0915 279 669
 • Điện thoại NR:  02053 500 167
 • Email: dvchieu@langson.gov.vn

 

4. Phó Chánh Văn phòng : Nguyễn Văn Hà

 • Điện thoại CQ: 02053  812127
 • Điện thoại DĐ: 0986131981
 • Điện thoại NR:  02053 715171
 • Email: nvha@langson.gov.vn

 

> Các phòng, đơn vị trực thuộc:

Số TT

Tên đơn vị

Số điện thoại

1

Phòng Hành chính – Quản trị

3815458

2

Phòng Tổng hợp - Nội chính

3812 127

3

Phòng Kinh tế

3812 093

4

Phòng Khoa giáo - Văn xã

3811 182

5

Ban Tiếp công dân

3813 451

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

Số TT

Tên đơn vị

Số điện thoại

1

Trung tâm Tin học - Công báo

3812 959

2 Trung tâm Phục vụ Hành chính công 3763 888

3

Nhà khách A1

3812 221