Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Năm 2021: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 144.046 hồ sơ

Trong năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 144.046 hồ sơ, hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn chiếm trên 99%.

 

New Picture (15).png

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Trong năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận 152.039 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 62.262 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 40,95%), tiếp nhận trực tuyến 87.764 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 57,72%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) 2.013 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,33%); đã giải quyết 144.046 hồ sơ, trước hạn 26.781 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 18,59%), đúng hạn 117.255 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 81,40%), quá hạn 10 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,01%), trả qua BCCI 13.844 hồ sơ. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như Bảo hiểm xã hội tỉnh 110.851 hồ sơ, Giao thông Vận tải 10.995 hồ sơ; Công thương 10.272 hồ sơ;…  So với năm 2020, đã tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ: tổng số hồ sơ tiếp nhận tăng 1,7 lần, hồ sơ trực tuyến tăng 2,5 lần, hồ sơ nộp qua BCCI tăng 1,8 lần; hồ sơ trả kết quả tăng 1,7 lần, tỷ lệ trước và đúng hạn duy trì tỉ lệ trên 99%, số hồ sơ trả quá hạn giảm.

 

Trong năm đã có 7.123 lượt đánh giá, trong đó: Rất hài lòng 6.837 lượt (chiếm tỷ lệ 95,86%), Hài lòng 294 lượt (chiếm tỷ lệ 4,12%), Không hài lòng 01 lượt (chiếm tỷ lệ 0,02%).

 

Trung tâm đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả với tổng số 396 TTHC, đạt tỷ lệ 32,49% (vượt so với nhiệm vụ đề ra là 30%). Trung tâm đã tham mưu trình Văn phòng UBND tỉnh ban hành Phương án số 03/PA-VP ngày 01/6/2021 về tổ chức thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Trong năm, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh đã tiếp nhận xử lý 16.597 hồ sơ 4 tại chỗ chiếm 46,7% số lượng hồ sơ phát sinh (46.861 hồ sơ), tăng 3,5 lần so với năm 2020.

 

Trung tâm đã ban hành, triển khai Quyết định thành lập Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của các sở, ban trực thuộc UBND tỉnh tiếp nhận tại Trung tâm đạt 40% với 14.656/36.589 hồ sơ.

 

Để khắc phục tình trạng lãng phí nhân lực đối với các đơn vị ít phát sinh hồ sơ, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Trung tâm đã thực hiện thuê dịch vụ BCCI tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho một số đơn vị tại Trung tâm và nhận được phản hồi tích cực từ người dân và các đơn vị chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ.

 

Các hồ sơ TTHC tiếp nhận qua Trung tâm đều được xử lý, thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hồ sơ TTHC đều được kịp thời chuyển cho cơ quan chuyên môn xử lý, đảm bảo về tiến độ về giải quyết TTHC chung của tỉnh; hồ sơ chưa đủ hoặc không đủ điều kiện, Trung tâm đều đôn đốc các cơ quan, đơn vị ban hành văn bản trả lời và kịp thời thông báo cho tổ chức, cá nhân theo quy định; Trung tâm luôn sát sao trong việc đôn đốc, theo dõi và giám sát quá trình giải quyết TTHC; các sở, ban, ngành đã tuân thủ thực hiện việc giải quyết TTHC theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh, theo quy định tại Quy chế phối hợp do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

 

New Picture (16).png

Ảnh: Công chức Trung tâm hướng dẫn người dân quét mã QRCode thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số tại Trung tâm, chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn nâng cấp, hoàn thiện cổng Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của tỉnh; thường xuyên hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng máy tính tra cứu và tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm./.

 

Bùi Đức Trung