Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII

Ngày 17/3/2022, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Tham dự có đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị quán triệt các nội dung gồm: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của UBKT Trung ương thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 15/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 58-KH/BCSĐ, ngày 04/3/2022 của Ban  cán sự đảng UBND tỉnh; Kế hoạch số 55-KH/ĐUK, ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 217-KH/ĐU ngày 25/02/2022 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng cần quán triệt sâu sắc, nghiêm túc các nội dung Hội nghị; coi trọng và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là về tư tưởng và đạo đức, chú trọng với nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đề cao trách nhiệm cá nhân, luôn đoàn kết, cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

Bích Diệp