Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 10/7/2021, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự có đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

 

Các đảng viên của Đảng bộ tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Hội nghị quán triệt các nội dung gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; những nội dung cơ bản trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân diễn ra vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã xác định tầm nhìn và định hướng chiến lược phát triển của đất nước cùng nhiều quyết sách quan trọng thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cần nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, nghiêm túc, từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

 

Bích Diệp