Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Trong 02 ngày, từ ngày 05/12/2022 - 06/12/2022, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hội nghị được kết nối tới 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và cấp huyện, cấp cơ sở trên toàn quốc, với trên 01 triệu cán bộ, đảng viên.

 

Tại điểm cầu của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ, Ban Chi ủy các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể các đảng viên của Đảng bộ.

 

Các đại biểu tại điểm cầu của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Trong chương trình, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

 

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của các Nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết hội nghị nhanh chóng đi vào cuộc sống./.

 

Bích Diệp