Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tham gia học tập Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Ngày 23/3/2023, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh với 391 điểm cầu và hơn 24.000 đại biểu tham dự, trong đó, Đảng  bộ Văn phòng UBND tỉnh mở điểm cầu kết nối đường truyền trực tuyến với Hội nghị cấp tỉnh tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh có mặt toàn thể đảng viên và các quần chúng ưu tú của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cẩu Văn phòng UBND tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Mạch Quang Thắng, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”, gồm 3 phần: tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người tỉnh Lạng Sơn.

 

Thông qua học tập chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người, từ đó xác định rõ nhiệm vụ của tập thể và trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong  học  tập,  làm  theo, tạo chuyển biến rõ nét, tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện  thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra, góp phần cùng với cả nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

 

Khánh Ly