Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
634/QĐ-BLĐTBXH 29-05-2018 Bộ Lao động, thương binh và xã hội Sao y Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020 Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 647/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 

6171/BTC-NSNN 28-05-2018 Bộ Tài Chính tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách đối với cán bộ luân chuyển 560/SY-VP

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

603/QĐ-TTg 28-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định Về việc bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ 553/SY-VP

TV theo QĐ 739/QĐ-UBND

4918/VPCP-ĐMDN 25-05-2018 Văn Phòng Chính Phủ V/v triển khai Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 530/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

596/QĐ-TTg 25-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 539/SY-VP

Các huyện, thành phố

Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

215/TTTT-CTTĐT&TV 25-05-2018 Bộ Nội Vụ V/v thông báo Quyết định số 852/QĐ-BNV ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nôi vụ 544/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

598/QĐ-TTg 25-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025 559/SY-VP

Các huyện, thành phố

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

13/CT-TTg 24-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Chỉ thị Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 528/SY-VP

Thường trực Tỉnh uỷ

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

782/TCLN-ĐDPH 24-05-2018 Tổng Cục Lâm Nghiệp V/v nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng 542/VP-SY

UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

10/2018/TT-BCT 24-05-2018 Bộ Công Thương Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 547/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Ngân hàng Nhà nước

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

51/2018/TT-BTC 23-05-2018 Bộ Tài chính Thông tư Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 1157/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội vụ 
Sở Giáo dục và Đào tạo

187/TB-VPCP 23-05-2018 Văn Phòng Chính Phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tr 535/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Thường trực Tỉnh uỷ

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

09/2018/TT-BCT 23-05-2018 Bộ Công Thương Thông tư Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường 549/SY-VP

Các huyện, thành phố

Cục thuế Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

50/2018/TT-BTC 23-05-2018 Bộ Tài Chính Thông tư Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo Nghị định số 59/2018/NĐ-CP 556/SY-VP

Các cơ quan kiểm dịch tỉnh

Các huyện, thành phố

Công an tỉnh Lạng Sơn

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

1328/BC-VPQH 22-05-2018 Văn Phòng Quốc Hội Báo cáo kết quả chuyến công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn 520/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

637/QĐ-BXD 22-05-2018 Bộ Xây dựng Sao y Quyết định Hướng dẫn công tác rà soát định mức trong đề án Hoàn thiện hệ thống định mức giá cả Xây dựng ban hành theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/20 của Thủ tướng Chính phủ 807/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 

185/2018/HC-PT 22-05-2018 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội V/v khiếu kiện Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và Quyết định giải quyết khiếu nại (Hoàng Thị Bàn, Lộc Bình) 722/SY-VP

UBND huyện Lộc Bình 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

81/2018/NĐ-CP 22-05-2018 Chính Phủ Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 540/SY-VP

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

82/2018/NĐ-CP 22-05-2018 Chính Phủ Sao y Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 550/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

12/CT-TTg 22-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 563/SY-VP

Các huyện, thành phố

Liên minh HTX tỉnh

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

970/QĐ-TLĐ 22-05-2018 Tổng Liên Đoàn Lao Động Sao y Quyết định về việc Quy định tạm thời uỷ quyền về quản lý, tổ chức và các hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn 524/SY-VP

Các huyện, thành phố

Liên đoàn Lao động tỉnh

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

704/QĐ-BHXH 22-05-2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Sao y Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm t 731/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 
Liên đoàn Lao động tỉnh 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

209/TTr-CP 22-05-2018 Chính Phủ Tờ trình Về việc phê chuẩn Hiệp định vay của Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” 522/SY-VP

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

82/2018/NĐ-CP 22-05-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 574/SY-VP

Các huyện, thành phố

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

5854/BTC-QLCS 21-05-2018 Bộ Tài Chính V/v sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 531/SY-VP

UBND Thành Phố Lạng Sơn

Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

1603/QĐ-BTNMT 21-05-2018 Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của BộTtài nguyên và Môi trường. 615/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

2184/BNV-CCVC 21-05-2018 Bộ Nội Vụ về việc thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù 529/SY-VP

Các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

3931/BCT-ATMT 21-05-2018 Bộ Công Thương V/v rà soát, thực hiện cảnh báo khi vận hành phát điện các nhà máy thuỷ điện 532/SY-VP

Cty CP Thuỷ điện Thác Xăng

Cty Cp Thuỷ điện Bắc Khê 1

Các huyện, thành phố

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

5228/BGTVT-ĐTCT 18-05-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 585/TTg-CN ngày 08/5/2018 về việc thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 500/SY-VP

UBND Thành Phố Lạng Sơn

UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn

UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn

UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

332/TB-BGDĐT 18-05-2018 Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018 551/SY-VP

Các huyện, thành phố

Đài truyền hình Lạng Sơn

Báo Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn