Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
180/QĐ-UBDT 03-04-2018 Ủy Ban Dân Tộc Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Uỷ ban Dân tộc 422/SY-VP

Ban dân tộc

Các huyện, thành phố

31/2018/TT-BTC 30-03-2018 Bộ Tài Chính Thông tư Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản 596/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

642/QĐ-BGTVT 30-03-2018 Bộ Giao thông vận tải Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải 688/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

10/2018/TT-BGDĐT 30-03-2018 Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Thông tư Quy định về đào tạp cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 519/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

11/2018/TT-BGTVT 28-03-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải Thông tư Quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung 466/SY-VP

Các huyện, thành phố

Văn phòng Ban ATGT tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây Dựng

Sở Giao thông Vận tải

28/2018/TT-BTC 28-03-2018 Bộ Tài Chính Sao y Thông tư só 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công 564/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

29/2018/TT-BTC 28-03-2018 Bộ Tài Chính Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 445/SY-VP

Các huyện, thành phố

Hiệp hội DN tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

992/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC 26-03-2018 Bộ Tư Pháp - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng - Viện KSND Tối Cao - Tòa Án NDTC Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân Tối Cao trong công tác Giám định Tư pháp 482/SY-VP

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

26/2018/TT-BTC 21-03-2018 Bộ Tài Chính Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dan số giai đoạn 2016-2020 469/SY-VP

Các huyện, thành phố

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

11/BTP-VBPQ 20-03-2018 Bộ Tư pháp test ngay 20/3 12/SY-VP

Văn phòng UBND tỉnh

19/2018/TT-BVHTTDL 20-03-2018 Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt 429/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

03/2018/TT-BTP 10-03-2018 Bộ Tư Pháp Thông tư Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 419/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

908/TB-LĐTBXH 08-03-2018 Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2017 426/SY-VP

Các đoàn thể tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

212/QĐ-TTg 20-02-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 279/SY-VP

Các TV BCĐ theo QĐ 2420 
Các huyện, thành phố 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Văn phòng Tỉnh uỷ 

02/2018/TT-BXD 06-02-2018 Bộ Xây dựng Sao y Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng 808/SY-VP

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Các huyện, thành phố 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 

2116/QĐ-LĐTBXH 29-12-2017 Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 491/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

17/2017/TT-BKHCN 29-12-2017 Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 598/SY-VP

Liên minh HTX tỉnh

Các đoàn thể tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

2117/QĐ-LĐTBXH 29-12-2017 Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 485/SY-VP

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Các huyện, thành phố

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

14/2017/TT-BKHCN 01-12-2017 Bộ Khoa Học Công Nghệ Thông tư Quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, báo cáo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NQQ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy 614/SY-VP

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Các huyện, thành phố

Công an tỉnh Lạng Sơn

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

2534/QĐ-TTg 28-12-2016 Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 2534/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 911/SY-VP

UBND các huyện Biên giới 
Ngân hàng Nhà nước 
Các cơ quan kiểm dịch tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 

2054/QĐ-BTC 25-10-0219 Bộ Tài chính Quyết định về việc Điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 1256/SY-VP

Các huyện, thành phố

06/2019/TT-BKHĐT 29-03-0219 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên 541/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 

1860/BNN-TY 16-03-0219 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp 392/SY-VP

Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp 
Chi cục Kiểm dịch động vật vùng 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Y tế 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính 
Cục Quản lý thị trường Tinh 
Bộ Công Thương 
Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh 
Các huyện, thành phố 

29/2018/TT-BVHTTDL 28-09-0218 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu 1101/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Xây dựng 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

11/2019/NĐ-CP 30-01-0209 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 210/SY-VP

Thường trực Tỉnh ủy 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

84/2019/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định quy định về quản lý phân bón 1341/SY-VP

Các huyện, thành phố
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Cục Quản lý thị trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài chính
Sở Công Thương

1066/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020 1020/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

637/QĐ-BQP Bộ Quốc phòng Quyết định về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án đường TTBG các tỉnh phía Bắc (trên địa bàn QKI) 446/SY-VP

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân dân Huyện Tràng Định; Sở Giao thông vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy biên phòng Tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính Tỉnh Lạng Sơn;

02/VBHN-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sảnphẩm của sinh vật biến đổi gen 735/SY- VP

HĐND và UBND huyện Cao Lộc; UBND Huyện Văn Lãng; UBND Huyện Bình Gia; UBND Thành Phố Lạng Sơn; UBND Huyện Đình Lập; Cục quản lý thị trường Tỉnh LS; Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan; UBND Huyện Chi Lăng; Ủy ban nhân dân Huyện Tràng Định; Sở Y tế Lạng Sơn; UBND huyện Bắc Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn; UBND Huyện Hữu Lũng; UBND huyện Lộc Bình; Sở Khoa học Công nghệ; Cục Hải Quan Lạng Sơn;

290/SNgV-LSHTQT Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn Tài liệu chia sẻ kinh nghiệm phản ứng dịch Covid-19 của Chính phủ Hàn Quốc 757/ SY -VP

Sở Thông tin truyền thông Lạng Sơn; HĐND và UBND huyện Cao Lộc; UBND Huyện Văn Lãng; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Lạng Sơn; UBND Huyện Bình Gia; BQLKKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn; UBND Thành Phố Lạng Sơn; UBND Huyện Đình Lập; Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan; Sở Văn hóa thể thao và du lịch Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn; UBND Huyện Chi Lăng; Ủy ban nhân dân Huyện Tràng Định; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Bắc Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Tỉnh đoàn Lạng Sơn; Sở Giao thông vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Phát thanh- Truyền hình Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy biên phòng Tỉnh; Sở Tài chính Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động- Thương binh xã hội Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn; UBND Huyện Hữu Lũng; UBND huyện Lộc Bình; Báo Lạng Sơn;