Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
2710/QĐ-BYT 27-04-2018 Bộ Y Tế Quyết định ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện 41/SY-VP

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn Sở Tài Chính Lạng Sơn VP UBND tỉnh

411/QĐ-LHHVN 27-04-2018 Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 ( 2018 - 2019 ) 538/SY-VP

Các huyện, thành phố

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

4887/BTC-ĐT 27-04-2018 Bộ Tài Chính V/v công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017 448/SY-VP

Các huyện, thành phố

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

20/2018/QĐ-TTg 26-04-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định Quy định việc thực hiện tiêu huỷ thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc giả, thuốc lá không đảm bảo chât lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tích thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài 425/SY-VP
829/QĐ-BGTVT 26-04-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải Quyết định Về việc điều chỉnh danh mục và quy mô các cầu thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miềm Trung và Tây Nguyên 444/SY-VP

UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn

UBND huyện Văn Quan

UBND huyện Tràng Định

UBND huyện Bình Gia

UBND huyện Đình Lập

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

1680/QĐ-BGDĐT 26-04-2018 Bộ Giáo dục và đào tạo Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 645/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 

645/BQP-BCH 26-04-2018 Bộ quốc phòng V/v giải đáp một số kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 442/VP-SY

- Các cơ quan thành viên BCĐ 24 tỉnh

3146/BNN-QLCL 26-04-2018 Bộ Nông Nghiệp V/v tăng cường giám sát, kiểm tra, tham gia cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê 434/SY-VP

Các huyện, thành phố Công an tỉnh Lạng Sơn, Sở NN và PTNT Lạng Sơn

957/QĐ-BTP 26-04-2018 Bộ Tư Pháp Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư ( Đề án 896) năm 2018 428/SY-VP

Tv BCĐ Đề án tỉnh

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

2683/BKHĐT-QLĐT 26-04-2018 Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư V/v Quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu 433/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

03/2018/TT-BXD 24-04-2018 Bộ Xây dựng o y Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dứng, sản x 806/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

1447/BNG-UBBG 24-04-2018 Bộ Ngoại giao V/v Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị cùng phía Việt Nam tổ chức đoàn liên hợp khảo sát khu vực biên giới Việt - Trung 417/SY-VP

- các sở ngành

- ubnd các huyện thành phố

-  ...

83/2018/NĐ-CP 24-04-2018 Chính Phủ Nghị định về khuyến nông 543/SY-VP

Các huyện, thành phố

Hội Nông dân tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

2583/BKHĐT-TH 23-04-2018 Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư V/v Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 sang năm 2018 451/SY-VP

Cty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

1428/QĐ-BNN-TCCB 23-04-2018 Bộ Nông Nghiệp Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 437/SY-VP

Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

VP UBND tỉnh

61/2018/NĐ-CP 23-04-2018 Chính Phủ Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 421/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

38/2018/TT-BTC 20-04-2018 Bộ Tài Chính Sao y Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 568/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

39/2018/TT-BTC 20-04-2018 Bộ Tài Chính Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, 610/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các cơ quan kiểm dịch tỉnh

Công an tỉnh Lạng Sơn

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Cục thuế Lạng Sơn

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

06/2018/TT-BCT 20-04-2018 Bộ Công Thương Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại 471/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

các cơ quan kiểm dịch

Công an tỉnh Lạng Sơn

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

60/2018/NĐ-CP 20-04-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia 424/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

523/TTg-CN 20-04-2018 Thủ tướng Chính phủ V/v các vướng mắc một số quy định tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 400/SY-VP
554/QĐ-BTC 20-04-2018 Bộ Tài Chính Quyết định về việc đính chính Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm 427/SY-VP

Các huyện, thành phố

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Cục thuế Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

08/2018/TT-BYT 18-04-2018 Bộ Y Tế Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi 508/SY-VP

Các huyện, thành phố

bảo hiểm xã hội tỉnh

Ban BV CSSKCB tỉnh

Công an tỉnh Lạng Sơn

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

56/2018/NĐ-CP 16-04-2018 Chính phủ Nghị định Quy định về quản lý , bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt 401/SY-VP
164/QĐ-HĐTV 12-04-2018 Hội Đồng Tư Vấn Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính năm 2018 420/SY-VP

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng,Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn,Sở NN và PTNT Lạng Sơn,Sở Giáo dục và đào tạo,Sở Y Tế Lạng Sơn,Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn,Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn,Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn,Sở Thông tin Lạng Sơn,Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn,Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn,Sở Xây Dựng Lạng Sơn,Sở Tài Chính Lạng Sơn.

01/2018/TT-BKHCN 12-04-2018 Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án `Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 593/SY-VP

Các đoàn thể tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

3977/BTC-QLCS 05-04-2018 Bộ Tài Chính V/v giảm tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng 461/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở NN và PTNT

Sở Tài nguyên - Môi trường

Sở Tài Chính

21/2018/TT-BVHTTDL 05-04-2018 Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí 431/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

132/TB-VPCP 05-04-2018 Văn Phòng Chính Phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của các địa phương 443/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

20/2018/TT-BVHTTDL 03-04-2018 Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin 430/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành