Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
64/2018/NĐ-CP 07-05-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản 460/SY-VP

Cục Hải quan tỉnh

Các huyện, thành phố

Chi cục quản lý thị trường tỉnh

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Công an tỉnh

Sở Công thương

Sở NN và PTNT

 

43/2018/TT-BTC 07-05-2018 Bộ Tài Chính Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự 555/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tài Chính Lạng Sơn

491/QĐ-TTg 07-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 468/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Công thương

Sở Tài nguyên - Môi trường

Sở Xây Dựng

Sở Tài Chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư

841-CV/TCCS 07-05-2018 Tạp Chí Cộng Sản V/v thông báo kết quả Cuộc thi ` Sáng kiến vì cộng đồng ` lần thứ 2 456/SY-VP

UBND huyện Lộc Bình

Sở Nội Vụ 

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Khoa Học Công Nghệ 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực Tỉnh uỷ

3557/BCT-XNK 07-05-2018 Bộ Công Thương V/v rà soát tính pháp lý các cửa khẩu phụ tỉnh Lạng Sơn 454/SY-VP

UBND các huyện Biên giới

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

1449/VBHN-BTP 05-05-2018 Bộ Tư pháp Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 440/SY-VP

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

 

63/2018/NĐ-CP 04-05-2018 Chính Phủ Nghị định Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 474/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

12/2018/TT-BYT 04-05-2018 Bộ Y Tế Thông tư Quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu 515/SY-VP

Các huyện, thành phố

Ban BVCS CB tỉnh

Công an tỉnh Lạng Sơn

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn

23/2018/TT-BGTVT 04-05-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải Thông tư Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt 457/SY-VP

Các huyện, thành phố

Văn phòng Ban ATGT tỉnh

Sở Giao thông Vận tải 

40/2018/TT-BTC 04-05-2018 Bộ Tài Chính Thông tư Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần 572/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

5119/BTC-TCNH 04-05-2018 Bộ Tài Chính V/v triển khai thực hiện Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ 490/SY-VP

Ngân hàng Nhà nước

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

41/2018/TT-BTC 04-05-2018 Bộ Tài Chính Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần 571/SY-VP

Các huyện, thành phố

Ngân hàng Nhà nước

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

3099/BKHĐT-KTĐPLT 04-05-2018 Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư V/v trả lời các kiến nghị của địa phương tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ tháng 12 năm 2018 489/SY-VP

UBND huyện Bắc Sơn

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

1475/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 03-05-2018 Bộ Tư Pháp V/v ban hành Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 479/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

468/QĐ-TTg 03-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định Về việc cấp kinh phí năm 2018 cho Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016 - 2020 446/SY-VP

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

5034/BTC-TCHQ 03-05-2018 về việc trả lời kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước từ hoạt động XNK 438/SY-VP
928/QĐ-KTNN 03-05-2018 Kiểm Toán Nhà Nước Quyết định Kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2018 449/SY-VP

UBND Thành Phố Lạng Sơn

UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn

UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn

UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

62/2018/NĐ-CP 02-05-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi 447/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

3991/VPCP-CN 02-05-2018 Văn Phòng Chính Phủ V/v Chỉ thị về nhiệm vụ và một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi 452/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

3963/VPCP-TCCV 02-05-2018 Văn phòng Chính Phủ thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế 487/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực Tỉnh uỷ

22/2018/TT-BGTVT 02-05-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải Thông tư Quy định về vận tải hàng hoá trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia 450/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

08/2018/TT-BCT 02-05-2018 Bộ Công Thương Thông tư Sửa đổi bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường 470/SY-VP

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

các sơ ngành TV BCĐ 389 tỉnh

Các huyện, thành phố

4001/VPCP-NC 02-05-2018 Văn phòng Chính Phủ V/v vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp 435/SY-VP

Các huyện, thành phốCông an tỉnh Lạng SơnThanh tra tỉnh Lạng SơnSở NN và PTNT Lạng SơnSở Xây Dựng Lạng SơnSở Công thương tỉnh Lạng SơnSở Tài Chính Lạng SơnSở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơ

12/2018/TT-NHNN 27-04-2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2014/TT-NHNN ngày 15/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 439/SY-VP

Các huyện, thành phố

Ngân hàng Nhà nước

Sở Tư pháp tỉnh Lạng SơnSở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

846/QĐ-BGTVT 27-04-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải Quyết định Phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 579/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

461/QĐ-TTg 27-04-2018 Thủ tướng chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 436/SY-VP

Liên minh HTX tỉnhSở NN và PTNT Lạng SơnSở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

2710/QĐ-BYT 27-04-2018 Bộ Y Tế Quyết định ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện 41/SY-VP

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn Sở Tài Chính Lạng Sơn VP UBND tỉnh

411/QĐ-LHHVN 27-04-2018 Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 ( 2018 - 2019 ) 538/SY-VP

Các huyện, thành phố

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

4887/BTC-ĐT 27-04-2018 Bộ Tài Chính V/v công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017 448/SY-VP

Các huyện, thành phố

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

3922/VPCP-QHQT 27-04-2018 Văn Phòng Chính Phủ V/v tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP 432/SY-VP

cơ quan TV BCĐ HNKTQT tỉnh

Các huyện, thành phố